Podmínky a pravidla

Poslední aktualizace: 31. května 2023

Úvod

Vítejte na stránkách 500 Trade Intal! Používáním našich webových stránek a/nebo poskytovaných služeb potvrzujete, že jste si přečetli naše smluvní podmínky, porozuměli jim a souhlasíte s nimi. Tyto podmínky se bezpodmínečně vztahují na všechny související aplikace, internetové služby nebo rozšíření webových stránek. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito podmínkami, je vám zakázáno používat tyto webové stránky a můžete je okamžitě přestat používat. 500 Trade Intal doporučuje uložit nebo vytisknout kopii těchto obchodních podmínek pro budoucí použití.

Souhlas s obchodními podmínkami

500 Trade Intal (dále jen „Podmínky“ nebo „Podmínky“) obsažené v této smlouvě upravují vaše používání těchto webových stránek a veškerého jejich obsahu (dále společně jen „webové stránky“). Tyto podmínky stanoví pravidla a předpisy, kterými se řídí používání 500 Trade Intal na adrese 500tradeintal.app. Veškeré materiály/informace/dokumenty/služby nebo všechny ostatní subjekty (souhrnně označované jako obsah), které se objeví na 500 Trade Intal, podléhají těmto obchodním podmínkám. Tyto podmínky se v plné míře vztahují na vaše používání těchto webových stránek a používání těchto webových stránek představuje výslovný souhlas se všemi podmínkami zde obsaženými v plném rozsahu. Pokud máte výhrady k jakýmkoli podmínkám uvedeným na této stránce, nepokračujte v používání těchto webových stránek.

Definice/terminologie

Následující definice se vztahují na tyto smluvní podmínky, prohlášení o ochraně osobních údajů, oznámení o vyloučení odpovědnosti a všechny smlouvy: „Uživatel“, „Návštěvník“, „Klient“, „Zákazník“, „Vy“ a „Váš“ se vztahuje na Vás, osobu(y), která(é) používá(jí) tyto Webové stránky. 500 Trade Intal“, „My“, „Naše“ a „Nás“ označuje naše webové stránky/společnost. „Strana“, „Strany“ nebo „My“ označuje vás i nás. Všechny podmínky se vztahují na všechny úvahy 500 Trade Intal nezbytné pro poskytnutí podpory vám za výslovným účelem splnění vašich uživatelských potřeb v souvislosti s našimi službami, a to podle platného práva státu nebo země, ve které [WEBSITE NAME] působí (Singapur). Jakékoli použití těchto definic nebo jiného slovníku v jednotném čísle, množném čísle, psaní velkých písmen a/nebo zájmen je zaměnitelné, ale vztahuje se k témuž.

Práva duševního vlastnictví

Kromě obsahu, který vlastníte a který jste se rozhodli na tyto Webové stránky umístit, vlastní společnost 500 trade Intal a/nebo její poskytovatelé licencí podle těchto Podmínek veškerá práva duševního vlastnictví těchto Webových stránek a vyhrazují si je. Za účelem prohlížení obsahu těchto webových stránek vám byla udělena omezená licence, která podléhá omezením uvedeným v těchto smluvních podmínkách.

Služby

Obsah těchto webových stránek není určen pro použití nebo distribuci jakékoli osobě nebo subjektu v jakékoli jurisdikci, zeměpisné poloze nebo zemi/státu, kde by takové použití nebo distribuce byly v rozporu se zákony a předpisy nebo by 500 Trade intal podléhaly jakékoli formě registrace, nároků, požadavků, nákladů, závazků, škod nebo výdajů.

Webové stránky jsou určeny pro uživatele starší 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nemůžete tyto webové stránky nebo jejich služby používat nebo se na ně registrovat bez souhlasu rodičů. Souhlasem s těmito smluvními podmínkami vyjadřujete, že jste způsobilí k právním úkonům a že jste těmito smluvními podmínkami vázáni.

Přijatelné použití

Tuto webovou stránku smíte používat v souladu s těmito podmínkami a nesmíte ji používat k žádnému jinému účelu, než ke kterému 500 Trade intal tuto webovou stránku a její služby zpřístupňuje.

Soubory cookie

500 trade Intal využívá cookies. Přístupem na naše webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie v souladu s našimi zásadami používání souborů cookie.

Optimální funkce našich interaktivních webových stránek používá soubory cookie k načtení informací o uživateli při každé návštěvě. Někteří z našich partnerů mohou také používat soubory cookie.

Licence

Není-li uvedeno jinak, 500 Trade Intal a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví k veškerému obsahu na 500 Trade Intal. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. K obsahu webových stránek 500 Trade Intal můžete přistupovat pro své osobní použití s výhradou omezení stanovených v těchto podmínkách.

500 trade Společnost Intal vás tímto omezuje ve všech následujících činnostech:

 1. Přepublikování jakéhokoli obsahu 500 Trade Intal v jakémkoli médiu;
 2. Reprodukce, kopírování nebo kopírování jakéhokoli obsahu 500 Trade Intal;
 3. Prodej, pronájem, sublicencování a/nebo jiné komerční využití jakéhokoli obsahu 500 Trade Intal;
 4. Veřejné předvádění a/nebo zobrazování jakéhokoli obsahu 500 Trade Intal;
 5. Používání těchto webových stránek způsobem, který je nebo by mohl být škodlivý a/nebo ovlivňuje přístup uživatelů k těmto webovým stránkám;
 6. Používání těchto webových stránek v rozporu s příslušnými pravidly, zákony a předpisy země vašeho bydliště nebo způsobem, který způsobuje nebo může způsobit škodu webovým stránkám nebo jakékoli osobě či obchodnímu subjektu;
 7. Provádění vytěžování dat nebo jakékoli jiné podobné činnosti týkající se těchto webových stránek nebo při jejich používání; a
 8. Používání těchto Webových stránek k jakékoli formě obchodní reklamy nebo marketingu.

Přístup uživatelů k určitým oblastem těchto webových stránek může být omezen a 500 Trade Intal může toto omezení kdykoli a podle vlastního uvážení dále rozšířit na celé webové stránky. Jakákoli uživatelská identifikace, bezpečnostní klíč nebo heslo, které můžete mít na těchto webových stránkách, jsou důvěrné a vy jste odpovědní za zachování důvěrnosti těchto informací.

Práva na propojení a hypertextové odkazy

Vyhrazujeme si právo požadovat, abyste odstranili všechny odkazy nebo konkrétní vámi vytvořené odkazy, které přesměrovávají na naše webové stránky, a vy souhlasíte s tím, že takové odkazy na naše webové stránky na požádání okamžitě odstraníte. Podmínky těchto práv na propojení můžeme kdykoli změnit. Trvalým odkazováním na naše webové stránky souhlasíte s tím, že se budete řídit podmínkami těchto zásad odkazování.

Pokud na našich webových stránkách najdete odkaz, který je urážlivý, neváhejte nás kontaktovat a my můžeme zvážit žádosti o odstranění takových odkazů. Přesto nejsme povinni tak učinit nebo vám přímo či okamžitě odpovědět.

Hypertextové odkazy na náš obsah

Organizace, jako jsou vyhledávače, vládní agentury, zpravodajské organizace a online katalogy, mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu. Můžeme přezkoumat další žádosti o odkazy od populárních spotřebitelů a/nebo informačních specialistů, charitativních organizací, internetových portálů, vzdělávacích institucí, obchodních asociací a komunitních stránek dot.com. Každá organizace, která o to projeví zájem, nás musí informovat a kontaktovat pro další informace o našich zásadách propojování. Takové propojení však neznamená, že jsme stránky jakkoli podpořili, sponzorovali, spolupracovali s nimi nebo je schválili.

Použití našeho loga nebo jiného duševního vlastnictví v oblasti designu nebude pro odkazování povoleno, s výjimkou licenční smlouvy na ochrannou známku.

Odkaz na obsah třetích stran

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky nebo aplikace provozované třetími stranami. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme kontrolu nad takovými webovými stránkami nebo aplikacemi třetích stran ani nad jejich provozovateli. 500 Trade Intal neodpovídá za webové stránky nebo aplikace třetích stran, jejich dostupnost nebo obsah a ani je neschvaluje.

500 Trade Intal nenese žádnou odpovědnost za reklamy obsažené na těchto webových stránkách. Souhlasíte s tím, že při nákupu jakéhokoli zboží a/nebo služeb od jakékoli třetí strany tak činíte na vlastní nebezpečí. Za toto zboží a/nebo služby je nadále odpovědný inzerent, nikoli my, a pokud k nim máte jakékoli dotazy nebo stížnosti, měli byste se obrátit na inzerenta.

Uživatelský obsah

V těchto standardních podmínkách pro webové stránky se „uživatelským obsahem“ rozumí jakýkoli zvuk, video, text, obrázky nebo jiný materiál či obsah, který se rozhodnete na těchto webových stránkách zobrazit. Pokud jde o uživatelský obsah, jeho zobrazením udělujete společnosti 500 Trade Intal nevýhradní, celosvětovou, neodvolatelnou, bezplatnou a sublicencovatelnou licenci k jeho používání, reprodukci, úpravě, publikování, překladu a šíření na jakémkoli médiu.

Uživatelský obsah musí být váš vlastní a nesmí porušovat práva třetích stran. 500 Trade Intal si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění odstranit jakýkoli váš obsah z těchto webových stránek.

500 Trade Intal je oprávněna sledovat vaše aktivity na webových stránkách a odstranit jakýkoli uživatelský obsah, který považuje za nevhodný, urážlivý, odporující platným zákonům a předpisům nebo způsobující porušení těchto smluvních podmínek.

Zaručujete a prohlašujete, že:

 1. Jste oprávněni nahrávat/vkládat/publikovat obsah na našich webových stránkách a máte k tomu potřebnou právní způsobilost, licenci nebo souhlas;
 2. Váš obsah neporušuje žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné autorská práva, patenty nebo ochranné známky třetích stran;
 3. Váš obsah je pravdivý, přesný, aktuální, úplný a týká se vás, nikoli třetí strany;
 4. Váš obsah neobsahuje žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, nemorální nebo jinak nezákonný materiál, který by zasahoval do soukromí; a
 5. Obsah nebude používán k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí nebo k prezentaci komerčních aktivit nebo nezákonné činnosti.

Nyní udělujete společnosti 500 Trade Intal nevýhradní licenci k používání, reprodukci, úpravám a k oprávnění dalších námi schválených osob k používání, reprodukci a úpravám jakéhokoli vašeho obsahu v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Zásady ochrany osobních údajů

Používáním těchto webových stránek a jejich služeb nám můžete poskytnout určité osobní údaje. Používáním společnosti 500 Trade Intal nebo jejích služeb nám dáváte svolení k použití vašich údajů v jakékoli zemi nebo státě, ve kterém působíme. Vyhrazujeme si právo použít tyto informace ke zlepšení uživatelského prostředí, usnadnění rozesílání a návštěvnosti a k analýze trhu.

Při přístupu na tyto webové stránky se na serverech 500 Trade Intal ukládají specifické informace o uživateli, jako jsou adresy internetového protokolu (IP), navigace na stránkách, uživatelský software a doba surfování, jakož i další podobné informace. Informace o jejich totožnosti, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje, fakturační údaje a další informace uložené na těchto webových stránkách, budou použity výhradně pro statistické účely a nebudou zveřejněny pro všeobecný přístup. 500 Trade Intal však nenese žádnou odpovědnost za bezpečnost těchto informací.

Zřeknutí se odpovědnosti/záruky/omezení odpovědnosti

500 Trade Intal Webové stránky jsou poskytovány „tak, jak jsou“, se všemi závazky a 500 Trade Intal neposkytuje žádné výslovné ani implicitní závazky, prohlášení nebo záruky jakéhokoli druhu týkající se těchto Webových stránek nebo obsahu obsaženého na těchto Webových stránkách.

500 Trade Intal neposkytuje žádné záruky ani prohlášení o přesnosti, spolehlivosti, odbornosti nebo úplnosti takového obsahu. Uživatel souhlasí s tím, že spoléhání se na takový obsah je na jeho vlastní riziko. Společnost 500 Trade Intal pravidelně mění, přidává, upravuje, zlepšuje nebo aktualizuje souhlas s těmito webovými stránkami s předchozím upozorněním nebo bez něj. Společnost 500 Trade Intal v žádném případě nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, škodu, zranění, odpovědnost nebo výdaje vzniklé nebo utrpěné v důsledku používání těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení, jakéhokoli pochybení, chyby, opomenutí, zpoždění, selhání, přerušení, vymazání, změny, přerušení, zastavení nebo vniknutí v souvislosti s takovým používáním námi, našimi přidruženými společnostmi nebo jakoukoli třetí stranou. 500tradeintal.app ani žádný z jejích partnerů a přidružených společností v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, následné, náhodné nebo zvláštní škody, a to ani v případě, že 500tradeintal.app byla upozorněna na riziko nebo možnost vzniku takových škod. Uživatel souhlasí s tím, že 500tradeintal.app nenese odpovědnost za jakékoli chování nebo jednání uživatele vyplývající z používání těchto webových stránek. V důsledku toho je používání těchto webových stránek a veškerého jejich obsahu na vlastní riziko uživatele.

Společnost 500 Trade Intal, ani její vedoucí pracovníci, ředitelé, zaměstnanci a přidružené společnosti v žádném případě nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu, zranění nebo škodu vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek, ať už na základě smlouvy, deliktu nebo jinak, a společnost 500 Trade Intal, včetně jejích vedoucích pracovníků, ředitelů, zaměstnanců a přidružených společností, nenese odpovědnost za jakoukoli nepřímou, následnou nebo zvláštní odpovědnost vyplývající z vašeho používání těchto webových stránek.

Odškodnění

Jako podmínku pro používání těchto webových stránek se uživatel zavazuje odškodnit společnost 500 Trade Intal a její přidružené společnosti v plném rozsahu za všechny žaloby, nároky, závazky, ztráty, škody, náklady, požadavky a výdaje (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku používání těchto webových stránek uživatelem, mimo jiné včetně jakýchkoli nároků souvisejících s porušením jakéhokoli ustanovení těchto smluvních podmínek. Pokud uživatel není spokojen s jakýmkoli nebo celým obsahem těchto webových stránek nebo s jakýmikoli podmínkami, může tyto webové stránky přestat používat.

Ukončení

Ustanovení těchto smluvních podmínek zůstávají v platnosti po celou dobu, kdy používáte 500 Trade Intal nebo jeho služby. Uživatelé mohou ukončit své používání podle pokynů pro ukončení uživatelských účtů v nastavení účtu nebo nás kontaktovat na [email protected].

Vyhrazujeme si právo a výhradní právo podle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti odepřít přístup k Webovým stránkám a jejich používání (včetně zablokování konkrétních IP adres) jakémukoli uživateli z jakéhokoli důvodu, mimo jiné včetně porušení jakéhokoli prohlášení, záruky nebo dohody v těchto Podmínkách nebo jakéhokoli platného zákona nebo nařízení.

Vyhrazujeme si také právo, pokud podle našeho vlastního uvážení zjistíme, že vaše používání webových stránek nebo jejich služeb je v rozporu s těmito smluvními podmínkami nebo jakýmkoli platným zákonem nebo předpisem, ukončit vaše používání webových stránek a jejich služeb nebo smazat váš účet a veškerý váš obsah bez předchozího upozornění nebo upozornění. Předpokládejme, že váš účet ukončíme nebo pozastavíme z jakéhokoli důvodu uvedeného v této části. V takovém případě je zakázáno registrovat se a vytvářet nový účet pod svým jménem, falešnou identitou nebo pod jménem třetí strany. Kromě zrušení nebo pozastavení vašeho účtu si 500 Trade Intal vyhrazuje právo podniknout příslušné právní kroky, mimo jiné včetně občanskoprávních, trestních a soudních žalob.

Obecná ustanovení

Jazyk

Veškerá korespondence podle této dohody se vede v angličtině.

Rozhodné právo a soudní příslušnost

Podmínky této webové stránky se řídí a vykládají podle zákonů země nebo státu, ve kterém 500 Trade Intal působí. Tímto se bezvýhradně podřizujete nevýlučné jurisdikci soudů v Singapuru pro řešení jakýchkoli sporů.

Oddělitelnost

Pokud se ukáže, že některá z podmínek je nevymahatelná nebo neplatná podle platných právních předpisů. V takovém případě to neznamená, že by tyto Podmínky byly v celém rozsahu nevymahatelné nebo neplatné. V důsledku toho se všechna taková ustanovení vypouštějí, aniž by byla dotčena ostatní ustanovení tohoto dokumentu. Ustanovení těchto Podmínek, která jsou nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, se považují za oddělitelná od těchto Podmínek a nemají vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení.

Změny termínů

500 Trade Intal si vyhrazuje právo tyto podmínky kdykoli upravit podle vlastního uvážení. Očekává se, že používáním 500 Trade Intal budete tyto podmínky pravidelně kontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem podmínkám týkajícím se používání těchto webových stránek.

Zadání

500 Trade Intal si vyhrazuje právo postoupit, převést a zadat subdodavatelům svá práva a/nebo povinnosti vyplývající z této smlouvy bez předchozího oznámení nebo souhlasu. Uživatelům není dovoleno postoupit, převést nebo zadat subdodavatelům jakákoli svá práva a/nebo povinnosti podle těchto podmínek. Osoba, která není stranou těchto smluvních podmínek, nemá právo vymáhat dodržování žádného ustanovení těchto smluvních podmínek.

Zachování imunit

Žádný z těchto dokumentů neomezuje výsady a imunity společnosti 500 Trade Intal, které jsou výslovně vyhrazeny.

Zřeknutí se práva

Pokud v kterémkoli okamžiku neuplatníme některé nebo všechna ustanovení těchto smluvních podmínek, neznamená to, že se takového práva nebo ustanovení vzdáváme.

Celá dohoda

Tyto smluvní podmínky, včetně všech právních upozornění a prohlášení o vyloučení odpovědnosti na těchto webových stránkách, představují úplnou dohodu mezi společností 500 Trade Intal a vámi týkající se používání těchto webových stránek. Tato smlouva nakonec nahrazuje všechny předchozí dohody a ujednání týkající se této záležitosti.

Kontaktujte nás

Chcete-li vyřešit jakoukoli stížnost nebo vysvětlení týkající se používání této webové stránky nebo jejích služeb nebo získat informace týkající se této záležitosti, kontaktujte nás na [email protected].

Zřeknutí se odpovědnosti

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE REGULACE A VYSOKÉ RIZIKOVÉ INVESTICE: Obchodování na Forexu, CFD a kryptoměnách má potenciál přinést značné zisky, ale také zahrnuje vysokou míru rizika a nemusí být vhodné pro všechny investory. Nikdy byste neměli spekulovat s finančními prostředky, které si nemůžete dovolit ztratit. Důrazně doporučujeme, abyste si před provedením jakékoli investice pozorně přečetli naše PODMÍNKY a vyplnily stránku OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI. Klienti by si také měli být vědomi své individuální daňové povinnosti z kapitálových výnosů v zemi svého bydliště. Je nezákonné vyzývat rezidenty USA k nákupu nebo prodeji komoditních opcí, i když jsou označovány jako „předpovědní smlouvy“, pokud nejsou obchodovány na burze registrované v CFTC nebo pokud nejsou právně vyňaty. Do vašeho počítače jsme umístili COOKIES, abychom zlepšili váš zážitek z návštěvy této webové stránky. Nastavení souborů cookie svého počítače můžete kdykoli upravit. Používáním tohoto webu berete na vědomí a souhlasíte se ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ tohoto webu.

Kontaktní informace

[email protected]

700 Trade Alora
432 Orchard Rd #9,
Singapur, 248171