Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2023 r

Wstęp

Witamy w Trade 3V Alora ! Korzystając z naszej strony internetowej i/lub korzystając z oferowanych usług, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się na przestrzeganie naszych Warunków. Niniejsze Warunki bezwarunkowo rozszerzają i mają zastosowanie do wszystkich powiązanych aplikacji, usług internetowych i rozszerzeń stron internetowych. Jeśli nie zgadzasz się ze wszystkimi niniejszymi Warunkami, nie możesz korzystać z tej Witryny i możesz natychmiast zaprzestać korzystania z niej. Trade 3V Alora zaleca zapisanie lub wydrukowanie kopii niniejszego Regulaminu do wykorzystania w przyszłości.

Zgoda na Regulamin

Trade 3V Alora Warunki korzystania (niniejsze „Warunki” lub niniejsze „Warunki”) zawarte w niniejszej Umowie regulują korzystanie z tej Strony internetowej i całej jej zawartości (łącznie zwanej dalej niniejszą „Witryną”). Niniejsze Warunki określają zasady i regulacje regulujące korzystanie z Trade 3V Alora znajdującego się pod adresem 500tradeintal.app . Wszelkie materiały/informacje/dokumenty/usługi lub wszelkie inne podmioty (łącznie zwane treściami), które pojawiają się na Trade 3V Alora podlegają niniejszemu Regulaminowi. Niniejsze Warunki mają zastosowanie w pełni do korzystania z tej Witryny, a korzystanie z tej Witryny stanowi wyraźną zgodę na wszystkie warunki zawarte w niniejszym dokumencie w całości. Nie kontynuuj korzystania z tej Witryny, jeśli masz jakiekolwiek zastrzeżenia do któregokolwiek z Warunków określonych na tej stronie.

Definicje/Terminologia

Do niniejszych Warunków, Oświadczenia o ochronie prywatności, Zastrzeżeń i wszystkich Umów mają zastosowanie następujące definicje: „Użytkownik”, „Gość”, „Klient”, „Klient”, „Ty” i „Twój” odnosi się do Ciebie, osoby ) korzystających z tej Strony. „ Trade 3V Alora ”, „My”, „Nasz” i „Nas” odnoszą się do naszej Strony Internetowej/Firmy. „Party”, „Strony” lub „Nas” odnoszą się zarówno do Ciebie, jak i do nas. Wszystkie warunki odnoszą się do wszystkich ustaleń Trade 3V Alora niezbędnych do podjęcia wsparcia dla Ciebie w wyraźnym celu zaspokojenia potrzeb Użytkownika w odniesieniu do naszych usług, zgodnie z obowiązującym prawem stanu lub kraju, w którym https:// 500tradeintal.app działa (Singapur). Jakiekolwiek użycie tych definicji lub innego glosariusza w liczbie pojedynczej, mnogiej, kapitalizacji i/lub zaimku jest wymienne, ale odnosi się do tego samego.

Prawa własności intelektualnej

Oprócz treści, których jesteś właścicielem i które zdecydowałeś się zamieścić w tej Witrynie, zgodnie z niniejszymi Warunkami, Trade 3V Alora i/lub jej licencjodawcy są właścicielami i zastrzegają sobie wszelkie prawa własności intelektualnej do tej Witryny. Otrzymujesz ograniczoną licencję, z zastrzeżeniem ograniczeń przewidzianych w niniejszych Warunkach, na potrzeby przeglądania zawartości tej Witryny.

Usługi

Zawartość tej Witryny nie jest przeznaczona do użytku lub rozpowszechniania wśród jakiejkolwiek osoby lub podmiotu w jakiejkolwiek jurysdykcji, lokalizacji geograficznej lub kraju/stanie, gdzie takie wykorzystanie lub rozpowszechnianie będzie sprzeczne z przepisami ustawowymi i wykonawczymi lub będzie podlegać jakiejkolwiek formie rejestracji Trade 3V Alora , roszczeń, żądań, kosztów, odpowiedzialności, szkód lub wydatków.

Serwis przeznaczony jest dla użytkowników, którzy ukończyli 18 rok życia. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, nie możesz używać ani rejestrować się w celu korzystania z tej Witryny lub jej usług bez zgody lub zgody rodziców. Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki, posiadasz zdolność prawną niezbędną do przestrzegania niniejszego Regulaminu i bycia związanym.

Dopuszczalne użycie

Możesz korzystać z tej Strony internetowej w sposób dozwolony w niniejszym Regulaminie i nie możesz korzystać z tej Strony w żadnym innym celu niż ten, dla którego Trade 3V Alora udostępnia Stronę i jej usługi.

Ciasteczka

Trade 3V Alora korzysta z plików cookies. Wchodząc na naszą stronę internetową, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie zgodnie z naszą Polityką dotyczącą plików cookie.

Optymalna funkcjonalność naszej interaktywnej Strony internetowej wykorzystuje pliki cookie w celu pobrania informacji o Użytkowniku podczas każdej wizyty. Niektórzy z naszych partnerów stowarzyszonych mogą również używać plików cookie.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Trade 3V Alora i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich treści na Trade 3V Alora . Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz uzyskać dostęp do dowolnej zawartości Strony internetowej od Trade 3V Alora do użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych warunkach.

Trade 3V Alora niniejszym ogranicza Cię do wszystkich poniższych:

 1. Ponowna publikacja dowolnej treści Trade 3V Alora na dowolnym nośniku;
 2. Powielanie, powielanie lub kopiowanie jakiejkolwiek treści Trade 3V Alora ;
 3. Sprzedaż, wypożyczanie, udzielanie sublicencji i/lub komercjalizacja w inny sposób treści Trade 3V Alora ;
 4. Publiczne wykonywanie i/lub wyświetlanie jakichkolwiek treści Trade 3V Alora ;
 5. Korzystanie z tej Strony internetowej w sposób, który jest lub może być szkodliwy i/lub wpływa na dostęp użytkownika do tej Strony internetowej;
 6. Korzystanie z tej Strony internetowej niezgodnie z odpowiednimi zasadami, przepisami prawa i regulacjami obowiązującymi w Twoim kraju zamieszkania lub w sposób, który powoduje lub może powodować szkodę dla Strony internetowej lub jakiejkolwiek osoby lub podmiotu gospodarczego;
 7. Prowadzenie eksploracji danych lub jakiejkolwiek innej podobnej działalności dotyczącej tej Strony internetowej lub podczas korzystania z tej Strony internetowej; I
 8. Korzystanie z tej Witryny w celu angażowania się w jakąkolwiek formę reklamy lub marketingu biznesowego.

Dostęp użytkownika do określonych obszarów tej Witryny może zostać ograniczony, a Trade 3V Alora może w dowolnym momencie i według własnego uznania rozszerzyć to ograniczenie na całą Witrynę. Wszelkie dane identyfikacyjne użytkownika, klucze bezpieczeństwa lub hasła, które możesz mieć w tej Witrynie, są poufne i jesteś odpowiedzialny za utrzymanie poufności takich informacji.

Prawa do linków i hiperłączy

Zastrzegamy sobie prawo do żądania usunięcia wszystkich linków lub konkretnego linku utworzonego przez Ciebie, który przekierowuje do naszej Strony internetowej, a Ty wyrażasz zgodę na natychmiastowe usunięcie takich linków do naszej Strony na żądanie. Możemy zmienić warunki tych praw do linków w dowolnym momencie. Łącząc się stale z naszą Witryną, wyrażasz zgodę na przestrzeganie warunków niniejszej polityki dotyczącej linków.

Jeśli znajdziesz w naszej Witrynie jakikolwiek link, który jest obraźliwy, skontaktuj się z nami, a my możemy rozważyć prośby o usunięcie takich linków. Nie jesteśmy jednak zobowiązani do tego, aby odpowiadać bezpośrednio lub natychmiastowo.

Hiperłącze do naszych treści

Organizacje takie jak wyszukiwarki, agencje rządowe, organizacje informacyjne i katalogi internetowe mogą zamieszczać łącza do naszej Witryny bez uprzedniej pisemnej zgody. Możemy przeglądać inne prośby o linki od popularnych specjalistów ds. konsumentów i/lub informacji, organizacji charytatywnych, portali internetowych, instytucji edukacyjnych, stowarzyszeń branżowych i witryn społeczności dot.com. Każda zainteresowana organizacja musi poinformować nas i skontaktować się z nami w celu uzyskania dalszych informacji na temat naszej polityki łączenia. Jednakże takie powiązanie nie oznacza żadnego poparcia, sponsorowania, partnerstwa ani aprobaty z naszej strony.

Zabrania się wykorzystywania naszego logo lub innej własności intelektualnej do celów tworzenia linków, z wyjątkiem umowy licencyjnej dotyczącej znaku towarowego.

Link do treści stron trzecich

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do witryn lub aplikacji obsługiwanych przez osoby trzecie. Należy pamiętać, że nie kontrolujemy żadnych witryn ani aplikacji stron trzecich ani operatora zewnętrznego. Trade 3V Alora nie ponosi odpowiedzialności i nie popiera żadnych stron internetowych ani aplikacji osób trzecich, ani ich dostępności ani zawartości.

Trade 3V Alora nie ponosi odpowiedzialności za reklamy zawarte w Serwisie. Zgadzasz się, że robisz to na własne ryzyko, kupując jakiekolwiek towary i/lub usługi od takiej osoby trzeciej. Reklamodawca, a nie my, pozostaje odpowiedzialny za takie towary i/lub usługi, a jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi dotyczące nich, powinieneś skontaktować się z reklamodawcą

Treść użytkownika

W niniejszych Standardowych Warunkach korzystania z Witryny „Treści użytkownika” oznaczają wszelkie materiały audio, wideo, tekst, obrazy lub inne materiały lub treści, które zdecydujesz się wyświetlić w tej Witrynie. Jeśli chodzi o treści użytkownika, wyświetlając je, udzielasz Trade 3V Alora niewyłącznej, ogólnoświatowej, nieodwołalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na ich używanie, reprodukcję, adaptację, publikację, tłumaczenie i dystrybucję na dowolnych nośnikach.

Treści użytkownika muszą być Twoje i nie mogą naruszać praw osób trzecich. Trade 3V Alora zastrzega sobie prawo do usunięcia dowolnej treści z tej Strony w dowolnym momencie i bez uprzedzenia.

Trade 3V Alora ma prawo monitorować Twoją aktywność w Serwisie i usuwać wszelkie treści użytkownika uznane za niestosowne, obraźliwe, sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa lub naruszające niniejszy Regulamin.

Gwarantujesz i oświadczasz, że:

 1. Jesteś uprawniony do przesyłania/wprowadzania/publikowania treści na naszej Stronie internetowej i posiadasz niezbędną zdolność prawną, licencję lub zgodę na to;
 2. Twoje treści nie naruszają żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów lub znaków towarowych jakiejkolwiek strony trzeciej;
 3. Twoje treści są prawdziwe, dokładne, aktualne, kompletne i odnoszą się do Ciebie, a nie do osób trzecich;
 4. Twoje treści nie zawierają żadnych materiałów oszczerczych, zniesławiających, obraźliwych, niemoralnych lub w inny sposób nielegalnych, stanowiących naruszenie prywatności; I
 5. Treści nie będą wykorzystywane do nagabywania lub promowania działalności biznesowej, niestandardowej lub przedstawiania działań komercyjnych lub działań niezgodnych z prawem.

Teraz udzielasz Trade 3V Alora niewyłącznej licencji na używanie, powielanie, edytowanie i upoważnianie innych zatwierdzonych przez nas osób do używania, powielania i edytowania dowolnych Twoich treści w dowolnej formie, formacie i na jakimkolwiek nośniku.

Polityka prywatności

Korzystając z tej Strony internetowej i jej usług, możesz przekazać nam pewne dane osobowe. Korzystając z Trade 3V Alora lub jego usług, upoważniasz nas do wykorzystania Twoich danych w dowolnym kraju lub stanie, w którym działamy. Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania takich informacji w celu poprawy komfortu użytkowania oraz ułatwienia wysyłki i ruchu, a także analiz rynkowych.

Wchodząc na tę Stronę, określone informacje o Użytkowniku, takie jak adresy protokołu internetowego (IP), nawigacja w witrynie, oprogramowanie użytkownika i czas surfowania, a także inne podobne informacje, będą przechowywane na serwerach Trade 3V Alora . Informacje o ich tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe, informacje rozliczeniowe i inne informacje przechowywane w tej Witrynie, będą wykorzystywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą publikowane do ogólnego dostępu. Trade 3V Alora nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo tych informacji.

Zastrzeżenia/Gwarancje/Ograniczenie odpowiedzialności

Trade 3V Alora Strona internetowa jest dostarczana w stanie „takim, jakim jest” ze wszystkimi zobowiązaniami, a Trade 3V Alora nie składa żadnych wyraźnych ani dorozumianych zobowiązań, oświadczeń ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju związanych z tą Stroną lub treściami zawartymi w tej Witrynie.

Trade 3V Alora nie udziela żadnych potwierdzeń, zapewnień ani oświadczeń dotyczących dokładności, wiarygodności, wiedzy specjalistycznej lub kompletności jakichkolwiek takich treści. Użytkownik zgadza się, że korzystanie z takich treści odbywa się na ryzyko Użytkownika. Trade 3V Alora okresowo zmienia, dodaje, modyfikuje, ulepsza lub aktualizuje tę Stronę za zgodą lub bez uprzedniego powiadomienia. W żadnym wypadku Trade 3V Alora nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia, odpowiedzialność lub wydatki poniesione lub poniesione w wyniku korzystania z tej Strony, w tym, bez ograniczeń, za jakąkolwiek usterkę, błąd, pominięcie, prowizję, opóźnienie, awarię, przerwanie, usunięcie , zmiany, zakłócenia, zaprzestanie lub wtargnięcie związane z takim użytkowaniem przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub jakąkolwiek stronę trzecią. W żadnym wypadku 500tradeintal.app ani żaden z jej partnerów i podmiotów stowarzyszonych nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, wtórne, przypadkowe lub specjalne, nawet jeśli 500tradeintal.app została poinformowana o ryzyku lub możliwości wystąpienia takich szkód. Użytkownik zgadza się, że 500tradeintal.app nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek postępowanie lub zachowanie Użytkownika wynikające z korzystania z tej Strony. W rezultacie korzystanie z tej Strony internetowej i całości lub części jej zawartości odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

W żadnym wypadku Trade 3V Alora ani żaden z jej urzędników, dyrektorów, pracowników i podmiotów stowarzyszonych nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, obrażenia lub szkody powstałe w wyniku korzystania z tej witryny, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego lub w inny sposób, oraz Trade 3V Alora , w tym jej członkowie zarządu, dyrektorzy, pracownicy i podmioty stowarzyszone, nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek pośrednią, wynikową lub specjalną odpowiedzialność wynikającą z korzystania przez Ciebie z tej Witryny.

Odszkodowanie

Jako warunek korzystania z tej Strony internetowej, Użytkownik zgadza się zwolnić Trade 3V Alora i jej podmioty stowarzyszone w najszerszym zakresie z odpowiedzialności za wszelkie działania, roszczenia, zobowiązania, straty, odszkodowania, koszty, żądania i wydatki (w tym uzasadnione honoraria adwokackie) powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika z niniejszego Serwisu, w tym między innymi wszelkie roszczenia związane z naruszeniem któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli nie jesteś zadowolony z jakiejkolwiek lub całości treści znajdujących się na tej Stronie internetowej lub któregokolwiek lub wszystkich jej Warunków, Użytkownik może zaprzestać korzystania z tej Strony internetowej.

Zakończenie

Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują w trakcie korzystania przez Państwa z Trade 3V Alora lub jego usług. Użytkownicy mogą zakończyć korzystanie z nich, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zamykania kont użytkowników w ustawieniach konta lub kontaktując się z nami pod adresem [email protected] .

Zastrzegamy sobie prawo i wyłączne prawo do odmowy dostępu do Witryny i korzystania z niej (w tym blokowania określonych adresów IP) dowolnemu użytkownikowi bez powiadomienia i odpowiedzialności (w tym blokowania określonych adresów IP) z dowolnego powodu, w tym między innymi z powodu naruszenia jakichkolwiek oświadczeń, gwarancji lub Umowy w niniejszych Warunkach lub jakimkolwiek obowiązującym prawie lub przepisach.

Zastrzegamy sobie również prawo, jeśli według naszego wyłącznego uznania stwierdzimy, że korzystanie przez Ciebie z Witryny lub jej usług narusza niniejsze Warunki lub jakiekolwiek obowiązujące prawo lub regulacje, do zakończenia korzystania z Witryny i jej usług lub usuń swoje konto i część lub całość swoich treści bez ostrzeżenia i wcześniejszego powiadomienia. Załóżmy, że zamkniemy lub zawiesimy Twoje konto z dowolnego powodu określonego w tej sekcji. W takim przypadku zabrania się rejestracji i tworzenia nowego konta pod swoim nazwiskiem, fałszywą tożsamością lub wyrazem osoby trzeciej. Oprócz zamknięcia lub zawieszenia Twojego konta, Trade 3V Alora zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich działań prawnych, w tym między innymi dochodzenia roszczeń cywilnych, karnych i nakazowych.

Postanowienia ogólne

Język

Wszelka korespondencja prowadzona na mocy niniejszej Umowy będzie prowadzona w języku angielskim.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Warunki korzystania z tej Witryny będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem kraju lub stanu, w którym działa Trade 3V Alora . Niniejszym bezwarunkowo poddajesz się niewyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w Singapurze w celu rozstrzygania wszelkich sporów.

Rozdzielność

Załóżmy, że którykolwiek z Warunków okaże się niewykonalny lub nieważny w świetle obowiązującego prawa. W takim przypadku nie spowoduje to, że całość niniejszych Warunków stanie się niewykonalna lub nieważna. W rezultacie takie postanowienie zostanie usunięte bez wpływu na pozostałe postanowienia niniejszego Regulaminu. Postanowienia niniejszych Warunków, które są niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne, uważa się za odrębne od niniejszych Warunków i nie wpływają one na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Zmiana warunków

Trade 3V Alora zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie i według własnego uznania. Oczekuje się, że korzystając z Trade 3V Alora będziesz regularnie przeglądać takie Warunki, aby upewnić się, że rozumiesz wszystkie Warunki dotyczące korzystania z tej Witryny.

Zadanie

Trade 3V Alora zastrzega sobie prawo do cesji, przeniesienia i podzlecenia swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy bez konieczności wcześniejszego powiadomienia lub zgody. Użytkownikom nie wolno cedować, przenosić ani zlecać podwykonawstwa jakichkolwiek praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków. Ponadto osobie niebędącej stroną niniejszego Regulaminu nie przysługuje prawo do egzekwowania jakichkolwiek postanowień w nim zawartych.

Zachowanie immunitetów

Żadne postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią ograniczenia przywilejów i immunitetów Trade 3V Alora , które są specjalnie zastrzeżone.

Zrzeczenie się

Nieskorzystanie przez nas z któregokolwiek lub wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie nie będzie oznaczać zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia.

Całość porozumienia

Niniejsze Warunki, w tym wszelkie uwagi prawne i zastrzeżenia zawarte w tej Witrynie, stanowią całość Umowy pomiędzy Trade 3V Alora a Tobą, dotyczącej korzystania przez Ciebie z tej Witryny. Ostatecznie niniejsza Umowa zastępuje wszystkie wcześniejsze umowy i porozumienia dotyczące jej.

Skontaktuj się z nami

Aby rozwiązać wszelkie skargi lub wyjaśnienia dotyczące korzystania z tej Witryny lub jej usług lub otrzymać informacje na ten temat, prosimy o kontakt pod adresem [email protected] .

Zastrzeżenie

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW I INWESTYCJI WYSOKIEGO RYZYKA: Handel na rynku Forex, kontraktami CFD i kryptowalutami może generować znaczne zyski, ale wiąże się również z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Nigdy nie powinieneś spekulować środkami, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Zdecydowanie zalecamy uważne przeczytanie naszego ZASADY I WARUNKÓW oraz wypełnienie strony ZASTRZEŻENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji. Klienci powinni również być świadomi swoich indywidualnych obowiązków podatkowych w zakresie podatku od zysków kapitałowych w kraju zamieszkania. Namawianie mieszkańców USA do kupna lub sprzedaży opcji towarowych, nawet jeśli określa się je mianem „kontraktów prognostycznych”, chyba że są przedmiotem obrotu na giełdzie zarejestrowanej w CFTC lub są prawnie zwolnione. Aby poprawić komfort korzystania z tej witryny, umieściliśmy na Twoim komputerze PLIKI COOKIE. Możesz w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące plików cookies na swoim komputerze. Korzystając z tej witryny, potwierdzasz i zgadzasz się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI tej witryny.

Informacje kontaktowe

[email protected]

Trade 3V Alora

432 Orchard Rd #9,
Singapur, 248171