ข้อกำหนดและเงื่อนไข

อัปเดตล่าสุด: 31 พฤษภาคม 2023

การแนะนำ

ยินดีต้อนรับสู่ Trade 9.0 Alora ! โดยการใช้เว็บไซต์ของเราและ/หรือการใช้บริการที่มีให้ คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ขยายและบังคับใช้กับแอปพลิเคชัน บริการอินเทอร์เน็ต หรือส่วนขยายเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ทั้งหมด คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้ และคุณสามารถหยุดการใช้งานได้ทันที Trade 9.0 Alora ขอแนะนำให้คุณบันทึกหรือพิมพ์สำเนาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

ข้อตกลงกับข้อกำหนดและเงื่อนไข

Trade 9.0 Alora ข้อกำหนดและเงื่อนไข (“ข้อกำหนด” เหล่านี้หรือ “ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ที่มีอยู่ในข้อตกลงนี้จะควบคุมการใช้งานเว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดของคุณ (เรียกรวมกันในที่นี้ว่า “เว็บไซต์”) ข้อกำหนดเหล่านี้สรุปกฎและข้อบังคับที่แนะนำการใช้งาน Trade 9.0 Alora ซึ่งอยู่ที่ https:// 500tradeintal.app วัสดุ/ข้อมูล/เอกสาร/บริการทั้งหมดหรือเอนทิตีอื่นๆ ทั้งหมด (เรียกรวมกันว่าเนื้อหา) ที่ปรากฏบน Trade 9.0 Alora จะได้รับการจัดการภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้มีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ และการใช้งานเว็บไซต์นี้ถือเป็นข้อตกลงที่ชัดเจนกับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่มีอยู่ในที่นี้โดยสมบูรณ์ อย่าใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปหากคุณมีข้อโต้แย้งต่อข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ในหน้านี้

คำจำกัดความ/คำศัพท์เฉพาะทาง

คำจำกัดความต่อไปนี้ใช้กับข้อกำหนดและเงื่อนไข คำชี้แจงความเป็นส่วนตัว ประกาศปฏิเสธความรับผิดชอบ และข้อตกลงทั้งหมด: “ผู้ใช้” “ผู้เยี่ยมชม” “ลูกค้า” “ลูกค้า” “คุณ” และ “ของคุณ” หมายถึงคุณ บุคคล ) ที่ใช้เว็บไซต์นี้ ” Trade 9.0 Alora “, “เรา”, “ของเรา” และ “พวกเรา” หมายถึงเว็บไซต์/บริษัทของเรา “ปาร์ตี้” “ปาร์ตี้” หรือ “พวกเรา” หมายถึงทั้งคุณและเรา ข้อกำหนดทั้งหมดอ้างถึงการพิจารณาทั้งหมดของ Trade 9.0 Alora ที่จำเป็นในการสนับสนุนคุณเพื่อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ของคุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา ภายใต้และอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับของรัฐหรือประเทศที่ https:// 500tradeintal.app ดำเนินการ (สิงคโปร์) การใช้คำจำกัดความเหล่านี้หรืออภิธานศัพท์อื่นๆ ในรูปเอกพจน์ พหูพจน์ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และ/หรือสรรพนาม สามารถใช้แทนกันได้ แต่หมายถึงสิ่งเดียวกัน

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหาที่คุณเป็นเจ้าของและเลือกที่จะรวมไว้บนเว็บไซต์นี้ ภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ Trade 9.0 Alora และ/หรือผู้อนุญาตเป็นเจ้าของและสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ คุณได้รับใบอนุญาตแบบจำกัด ภายใต้ข้อจำกัดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการดูเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

บริการ

เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้หรือแจกจ่ายให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลในเขตอำนาจศาล ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือประเทศ/รัฐ ซึ่งการใช้หรือการแจกจ่ายดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับ หรืออยู่ภายใต้บังคับ Trade 9.0 Alora ในรูปแบบการลงทะเบียนใด ๆ การเรียกร้อง การเรียกร้อง ต้นทุน ความรับผิด ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับผู้ใช้ที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี คุณจะไม่สามารถใช้หรือลงทะเบียนเพื่อใช้เว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือยินยอมจากผู้ปกครอง การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้แสดงว่าคุณมีความสามารถทางกฎหมายที่จำเป็นในการปฏิบัติตามและผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

การใช้งานที่ยอมรับได้

คุณสามารถใช้เว็บไซต์นี้ตามที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากที่ Trade 9.0 Alora ทำให้เว็บไซต์และบริการต่างๆ พร้อมใช้งาน

คุ้กกี้

Trade 9.0 Alora ใช้คุกกี้ โดยการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา คุณตกลงที่จะใช้คุกกี้ตามข้อตกลงกับนโยบายคุกกี้ของเรา

ฟังก์ชันการทำงานที่ดีที่สุดของเว็บไซต์เชิงโต้ตอบของเราใช้คุกกี้เพื่อดึงข้อมูลของผู้ใช้สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง พันธมิตรในเครือของเราบางรายอาจใช้คุกกี้ด้วย

ใบอนุญาต

เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น Trade 9.0 Alora และ/หรือผู้อนุญาตจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับเนื้อหาทั้งหมดใน Trade 9.0 Alora สงวนลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด คุณสามารถเข้าถึงเนื้อหาเว็บไซต์ใด ๆ จาก Trade 9.0 Alora เพื่อการใช้งานส่วนตัวของคุณภายใต้ข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

Trade 9.0 Alora ขอจำกัดคุณจากสิ่งต่อไปนี้ทั้งหมด:

 1. เผยแพร่เนื้อหา Trade 9.0 Alora ซ้ำในสื่อใดๆ
 2. การทำซ้ำ ทำซ้ำ หรือคัดลอกเนื้อหา Trade 9.0 Alora ;
 3. การขาย การเช่า การอนุญาตช่วง และ/หรือการทำการค้าเนื้อหา Trade 9.0 Alora ใดๆ
 4. การแสดงต่อสาธารณะและ/หรือการแสดงเนื้อหา Trade 9.0 Alora ใด ๆ
 5. การใช้เว็บไซต์นี้ในลักษณะที่เป็นหรืออาจสร้างความเสียหายและ/หรือส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้
 6. การใช้เว็บไซต์นี้ขัดต่อกฎ กฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของประเทศที่คุณพำนัก หรือในลักษณะที่ก่อให้เกิดหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเว็บไซต์ หรือบุคคลหรือองค์กรธุรกิจใดๆ
 7. การทำเหมืองข้อมูลหรือกิจกรรมอื่นใดที่คล้ายคลึงกันเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ หรือในขณะที่ใช้งานเว็บไซต์นี้ และ
 8. การใช้เว็บไซต์นี้เพื่อมีส่วนร่วมในการโฆษณาหรือการตลาดทางธุรกิจทุกรูปแบบ

พื้นที่เฉพาะของเว็บไซต์นี้อาจถูกจำกัดไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงได้ และ Trade 9.0 Alora อาจขยายการจำกัดดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ทั้งหมดเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว ข้อมูลระบุตัวตนผู้ใช้ คีย์ความปลอดภัย หรือรหัสผ่านที่คุณอาจมีบนเว็บไซต์นี้เป็นความลับ และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาข้อมูลดังกล่าวให้เป็นความลับ

สิทธิ์ในการเชื่อมโยงและไฮเปอร์ลิงก์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นคำขอให้คุณลบลิงก์ทั้งหมดหรือลิงก์ใด ๆ ที่คุณสร้างขึ้นซึ่งเปลี่ยนเส้นทางไปยังเว็บไซต์ของเรา และคุณอนุมัติให้ลบลิงก์ดังกล่าวไปยังเว็บไซต์ของเราทันทีเมื่อมีการร้องขอ เราอาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิ์ในการเชื่อมโยงเหล่านี้ได้ตลอดเวลา การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราอย่างต่อเนื่อง แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการเชื่อมโยงนี้

โปรดติดต่อเราหากคุณพบลิงก์ใด ๆ บนเว็บไซต์ของเราที่ไม่เหมาะสม และเราอาจพิจารณาคำขอให้ลบลิงก์ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เราไม่จำเป็นต้องดำเนินการดังกล่าวหรือตอบกลับคุณโดยตรงหรือทันที

ไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเนื้อหาของเรา

องค์กรต่างๆ เช่น โปรแกรมค้นหา หน่วยงานรัฐบาล องค์กรข่าว และไดเรกทอรีออนไลน์ อาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของเราโดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า เราอาจตรวจสอบคำขอลิงก์อื่นๆ จากผู้บริโภคและ/หรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลยอดนิยม องค์กรการกุศล พอร์ทัลอินเทอร์เน็ต สถาบันการศึกษา สมาคมการค้า และไซต์ชุมชน dot.com องค์กรที่สนใจจะต้องแจ้งและติดต่อเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเชื่อมโยงของเรา อย่างไรก็ตาม การเชื่อมโยงดังกล่าวไม่ได้หมายความถึงการรับรอง การสนับสนุน ความร่วมมือ หรือการอนุมัติจากเราทุกรูปแบบ

ไม่อนุญาตให้ใช้โลโก้ของเราหรือทรัพย์สินทางปัญญาการออกแบบอื่น ๆ ในการเชื่อมโยง ยกเว้นข้อตกลงใบอนุญาตเครื่องหมายการค้า

ลิงก์ไปยังเนื้อหาของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม โปรดทราบว่าเราไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Trade 9.0 Alora จะไม่รับผิดชอบและไม่รับรองเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ตลอดจนความพร้อมใช้งานหรือเนื้อหา

Trade 9.0 Alora ไม่รับผิดชอบต่อโฆษณาที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์ คุณยอมรับว่าคุณดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของคุณเองเมื่อคุณซื้อสินค้าและ/หรือบริการจากบุคคลที่สามดังกล่าว ผู้ลงโฆษณายังคงรับผิดชอบต่อสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว ไม่ใช่เรา และหากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้น คุณควรติดต่อผู้ลงโฆษณา

เนื้อหาของผู้ใช้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขมาตรฐานของเว็บไซต์เหล่านี้ “เนื้อหาของผู้ใช้” จะหมายถึงเสียง วิดีโอ ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาหรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่คุณเลือกที่จะแสดงบนเว็บไซต์นี้ เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ โดยการแสดงเนื้อหาดังกล่าว คุณให้สิทธิ์แก่ Trade 9.0 Alora แบบไม่ผูกขาด ใช้ได้ทั่วโลก เพิกถอนไม่ได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ และอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ช่วงได้ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ แปล และแจกจ่ายเนื้อหาดังกล่าวบนสื่อใดๆ

เนื้อหาผู้ใช้ต้องเป็นของคุณเองและจะต้องไม่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม Trade 9.0 Alora ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาใด ๆ ของคุณออกจากเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Trade 9.0 Alora ได้รับอนุญาตให้ตรวจสอบกิจกรรมของคุณบนเว็บไซต์และลบเนื้อหาของผู้ใช้ใด ๆ ที่ถือว่าไม่เหมาะสม น่ารังเกียจ ขัดต่อกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ หรือก่อให้เกิดการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

คุณรับประกันและรับรองว่า:

 1. คุณมีสิทธิ์อัปโหลด/ป้อนข้อมูล/เผยแพร่เนื้อหาบนเว็บไซต์ของเรา และมีความสามารถทางกฎหมาย ใบอนุญาต หรือความยินยอมที่จำเป็นในการดำเนินการดังกล่าว
 2. เนื้อหาของคุณไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม
 3. เนื้อหาของคุณเป็นจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และเกี่ยวข้องกับคุณ ไม่ใช่บุคคลที่สาม
 4. เนื้อหาของคุณไม่มีเนื้อหาที่หมิ่นประมาท หมิ่นประมาท ล่วงละเมิด ผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัว และ
 5. เนื้อหาจะไม่ถูกนำมาใช้เพื่อชักชวนหรือส่งเสริมธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์ตามธรรมเนียมหรือปัจจุบันหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ขณะนี้คุณให้สิทธิ์ใช้งานที่ไม่ผูกขาด Trade 9.0 Alora ในการใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และอนุญาตให้ผู้อื่นที่ได้รับอนุมัติจากเราเพื่อใช้ ทำซ้ำ และแก้ไขเนื้อหาใด ๆ ของคุณในรูปแบบ รูปแบบ หรือสื่อใด ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์นี้และบริการของเว็บไซต์นี้ คุณอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างแก่เรา โดยการใช้ Trade 9.0 Alora หรือบริการของ Trade 9.0 Alora คุณอนุญาตให้เราใช้ข้อมูลของคุณในประเทศหรือรัฐใด ๆ ที่เราดำเนินธุรกิจ เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ และอำนวยความสะดวกในการส่งไปรษณีย์และการรับส่งข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด

เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์นี้ ข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) การนำทางไซต์ ซอฟต์แวร์ผู้ใช้ และเวลาในการท่องเว็บ พร้อมด้วยข้อมูลอื่นที่คล้ายคลึงกัน จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ Trade 9.0 Alora ข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของพวกเขา เช่น ชื่อ ที่อยู่ รายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน และข้อมูลอื่น ๆ ที่เก็บไว้บนเว็บไซต์นี้ จะถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางสถิติเท่านั้นอย่างเคร่งครัด และจะไม่เผยแพร่สำหรับการเข้าถึงทั่วไป อย่างไรก็ตาม Trade 9.0 Alora จะไม่รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของข้อมูลนี้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ/การรับประกัน/ข้อจำกัดความรับผิด

Trade 9.0 Alora เว็บไซต์จัดทำขึ้น “ตามสภาพ” พร้อมความรับผิดทั้งหมด และ Trade 9.0 Alora ไม่มีการดำเนินการ การรับรอง หรือการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้

Trade 9.0 Alora ไม่ได้ให้การรับรอง การรับประกัน หรือการรับรองใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความเชี่ยวชาญ หรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาดังกล่าว คุณยอมรับว่าการพึ่งพาเนื้อหาดังกล่าวจะเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้ Trade 9.0 Alora เปลี่ยนแปลง เพิ่ม ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรืออัปเดตความยินยอมของเว็บไซต์นี้เป็นระยะๆ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Trade 9.0 Alora จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย ความเสียหาย การบาดเจ็บ ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาด ข้อผิดพลาด การละเว้น ค่าคอมมิชชัน ความล่าช้า ความล้มเหลว การหยุดชะงัก การลบ การเปลี่ยนแปลง การหยุดชะงัก การยุติ หรือการรุกล้ำที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานดังกล่าวโดยเรา บริษัทในเครือของเรา หรือบุคคลที่สาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ 500tradeintal.app หรือพันธมิตรและบริษัทในเครือใดๆ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายโดยตรง โดยอ้อม ที่เป็นผลสืบเนื่อง อุบัติเหตุ หรือความเสียหายพิเศษใดๆ แม้ว่า 500tradeintal.app จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวก็ตาม ผู้ใช้ยอมรับว่า 500tradeintal.app จะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือพฤติกรรมใด ๆ ของผู้ใช้ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้ ด้วยเหตุนี้ การใช้เว็บไซต์นี้และเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนจึงเป็นความเสี่ยงของผู้ใช้แต่เพียงผู้เดียว

ไม่ว่าในกรณีใด Trade 9.0 Alora หรือเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย การบาดเจ็บ หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ไม่ว่าจะอยู่ภายใต้สัญญา การละเมิด หรืออย่างอื่น และ Trade 9.0 Alora รวมถึงเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง และบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดทางอ้อม ผลสืบเนื่อง หรือพิเศษใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ

การชดใช้ค่าเสียหาย

ตามเงื่อนไขสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย Trade 9.0 Alora และบริษัทในเครือในขอบเขตสูงสุด จากและต่อการกระทำ การเรียกร้อง ความรับผิด ความสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุน การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าทนายความที่สมเหตุสมผล) เกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของผู้ใช้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเรียกร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หากไม่พอใจกับเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมด ผู้ใช้อาจหยุดใช้เว็บไซต์นี้ได้

การสิ้นสุด

บทบัญญัติของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอย่างสมบูรณ์ในขณะที่คุณใช้ Trade 9.0 Alora หรือบริการต่างๆ ผู้ใช้สามารถยุติการใช้งานได้โดยทำตามคำแนะนำในการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ในการตั้งค่าบัญชีของคุณหรือติดต่อเราที่ [email protected]

เราขอสงวนสิทธิ์และดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ (รวมถึงการบล็อกที่อยู่ IP เฉพาะ) แก่ผู้ใช้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดการรับรอง การรับประกัน หรือข้อตกลงใด ๆ และโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือรับผิด ในข้อกำหนดเหล่านี้หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้เรายังขอสงวนสิทธิ์ หากใช้ดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว เราพิจารณาว่าการใช้งานเว็บไซต์หรือบริการของคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อยุติการใช้งานเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์ หรือลบบัญชีของคุณและเนื้อหาบางส่วนหรือทั้งหมดของคุณโดยไม่มีการเตือนหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมมติว่าเรายกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กำหนดไว้ภายใต้ส่วนนี้ ในกรณีนั้น คุณจะถูกห้ามไม่ให้ลงทะเบียนและสร้างบัญชีใหม่ภายใต้ชื่อของคุณ หรือตัวตนที่เป็นเท็จ หรือการแสดงออกของบุคคลที่สาม นอกเหนือจากการยกเลิกหรือระงับบัญชีของคุณแล้ว Trade 9.0 Alora ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมายที่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการชดใช้ทางแพ่ง ทางอาญา และคำสั่งห้าม

บทบัญญัติทั่วไป

ภาษา

การติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่ทำภายใต้ข้อตกลงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษ

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้และตีความภายใต้กฎหมายของประเทศหรือรัฐที่ Trade 9.0 Alora ดำเนินการอยู่ คุณยินยอมโดยไม่มีเงื่อนไขต่อเขตอำนาจศาลที่ไม่ผูกขาดของศาลที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์สำหรับการระงับข้อพิพาทใดๆ

ความเป็นโมฆะ

สมมติว่าข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใดๆ ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าไม่สามารถบังคับใช้หรือถือเป็นโมฆะภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ ในกรณีดังกล่าวจะไม่ทำให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดไม่สามารถบังคับใช้หรือไม่ถูกต้องได้ เป็นผลให้ข้อกำหนดดังกล่าวใด ๆ จะถูกลบออกโดยไม่กระทบต่อข้อกำหนดที่เหลือในที่นี้ ข้อกำหนดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ที่ผิดกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าแยกออกจากข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ และไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

Trade 9.0 Alora ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาตามที่เห็นสมควร เมื่อใช้ Trade 9.0 Alora คุณจะต้องตรวจสอบข้อกำหนดดังกล่าวเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้

งานที่มอบหมาย

Trade 9.0 Alora ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบหมาย โอน และทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันของตนภายใต้ข้อตกลงนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอม ผู้ใช้จะไม่ได้รับอนุญาตให้มอบหมาย โอน หรือทำสัญญาช่วงสิทธิ์และ/หรือภาระผูกพันใด ๆ ของคุณภายใต้ข้อกำหนดเหล่านี้ นอกจากนี้ บุคคลที่ไม่ใช่คู่สัญญาของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์บังคับใช้ข้อกำหนดใด ๆ ที่มีอยู่ในนั้น

การอนุรักษ์ภูมิคุ้มกัน

ไม่มีสิ่งใดในที่นี้ที่จะถือเป็นการจำกัดสิทธิพิเศษและความคุ้มกันของ Trade 9.0 Alora ซึ่งสงวนไว้โดยเฉพาะ

สละสิทธิ์

การที่เราไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ หรือทั้งหมดเหล่านี้ ณ เวลาใด ๆ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว

ข้อตกลงทั้งหมด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงประกาศทางกฎหมายและข้อจำกัดความรับผิดชอบใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่าง Trade 9.0 Alora และคุณเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ ท้ายที่สุดแล้ว ข้อตกลงนี้จะมีผลแทนข้อตกลงและความเข้าใจก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดียวกัน

ติดต่อเรา

หากต้องการแก้ไขข้อร้องเรียนหรือการชี้แจงเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือบริการของเว็บไซต์หรือรับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โปรดติดต่อเราที่ [email protected]

ข้อสงวนสิทธิ์

คำเตือนเกี่ยวกับกฎระเบียบและการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูง: การซื้อขายฟอเร็กซ์ CFD และสกุลเงินดิจิตอลมีศักยภาพในการสร้างผลกำไรจำนวนมาก แต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกัน และอาจไม่เหมาะสำหรับนักลงทุนทุกคน คุณไม่ควรเก็งกำไรด้วยเงินทุนที่คุณไม่สามารถสูญเสียได้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราอย่างละเอียดและกรอกหน้าข้อจำกัดความรับผิดชอบก่อนตัดสินใจลงทุน ลูกค้าควรตระหนักถึงความรับผิดชอบด้านภาษีกำไรจากการขายหลักทรัพย์ของตนในประเทศที่ตนพำนักอยู่ การชักชวนผู้อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ให้ซื้อหรือขายสินค้าโภคภัณฑ์ออปชั่นถือเป็นสิ่งผิดกฎหมาย แม้ว่าจะเรียกว่า 'สัญญาคาดการณ์' ก็ตาม เว้นแต่จะมีการซื้อขายในการแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนกับ CFTC หรือได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย เราได้วางคุกกี้ไว้บนคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณเมื่อเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าคุกกี้ของคอมพิวเตอร์ของคุณได้ตลอดเวลา การใช้เว็บไซต์นี้แสดงว่าคุณรับทราบและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นี้

ข้อมูลติดต่อ

[email protected]

Trade 9.0 Alora

432 ถนนออร์ชาร์ด #9,
สิงคโปร์, 248171